INFOBLAD NEONLAMPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Utgåva 2019-11

 

 

 

VÄLKOMMEN!
 

Välkommen till Tallholmsvägen 15-113, udda nr.

Med denna information vill styrelsen informera Dig om det som rör samfällighetsföreningen.
Information finns även på samfällighetens webbsite, 
www.neonlampan.se 

HISTORIK
Riksbyggen uppförde med inflyttning 1990-91 50 st. marklägenheter i radhuslängor på markområdet Möjetorp. Samtliga lägenheter var upplåtna med bostadsrätt. Lägenhetstyperna var 6 st. 2 r o k, 6 st. 3 r o k, 11 st. 4 r o k, 19 st. 4 r o k med inredd vind samt 8 st. 6 r o k med inredd vind. 
2005 avstyckades de 50 tomterna till att övergå från bostadsrätter till egna hem med en samfällighetförening som förvaltar gemensamhetsanläggning bestående av 8 st. garagelängor med undercentral för fjärrvärme, grönområden samt parkeringsplatsen längs Tallholmsvägen.

STYRELSE
Samfällighetsföreningen Neonlampan har en styrelse som ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsens uppgift är att tillgodose samfällighetsföreningens intressen, genom att bl.a.
- Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
- Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
- Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
- Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
Styrelsen sammanträder 5 - 8 gånger/år.

STÄMMA
I mars varje år genomförs en föreningsstämma dit samtliga husägare kallas. Respektive hus har en röst vid stämman. Motioner som ska behandlas på stämman, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

GARAGE OCH PARKERING
Till samtliga villor hör ett garage. Vid försäljning övergår garaget till köparen. 
Garagen är uppställningsplats för bilar vilket innebär att de inte får användas till att utföra arbeten som innebär risk för brand eller förstörelse på fastigheten eller annans egendom. Det är inte tillåtet att förvara farliga och eller explosiva ämnen i garagelängorna.
Det är inte tillåtet att parkera bilar inom området och det gäller såväl inne på gårdarna som vid vändplanen och utanför garagen. Föreningen har avtal med Q-Park parkeringsbolag och det sker regelbundna kontroller att reglerna följs. Parkeringsplatserna längs Tallholmsvägen, på tomten Neongasen 1, är avsedda som boende- och gästparkeringar.
Observera att parkeringen inte får användas för uppställning av fordon under längre tid. 
De fordon som parkeras här skall frekvent användas i trafik. Det innebär att fordonen, förutom att vara trafikdugliga, även ska vara inregistrerade, skattade, besiktade och försäkrade. Boende har tillstånd att parkera husvagnar, husbilar (under den årstid de används) och släpkärror under förutsättning att de är i trafik (se ovan definition av ”i trafik”) under kortare perioder. För att underlätta för övriga fordon, framförallt vid backning, är det ett önskemål att parkera dessa större ekipage mitt emot infarten till parkeringen. Om missnöje skulle uppstå avseende att parkeringsplatserna inte räcker till så är det dessa som då får flyttas. Det finns 48 parkeringar till 50 hushåll så i första hand bör boende parkera bilarna i garagen och i andra hand på parkeringen.

Om det uppstår problem med de nya rullportarna som föreningen köpte in och monterade våren 2015 så gäller följande: Samfälligheten ansvarar för att portarna går att öppna, låsa och stänga för hand.
Om det uppstår problem med fjärrfunktionen till portarna, alltså motorn eller någon av de tre fjärrkontrollerna så är det upp till den boende att ta kontakt med Garageportexperten (tel. 013-31 20 00), http://www.garageportexperten.se/linkoping/ och påtala detta. Eventuella reparationer eller omprogrammering av fjärrkontrollen bekostas helt av fastighetsägaren. 
Samfällighetsföreningen tar ansvar för porten och inte för att fjärrfunktionen fungerar (fjärrstyrningen av portarna är köpta privat).

LADDNING EL/HYBRIDBILAR
Vid inköp av el/hybridbil som har behov att laddas får fastighetsägaren själv bekosta inköp samt installation av laddningsbox i sitt garage (Obs! endast laddningsbox tillåts). Installationen ska göras av en behörig tekniker. Elförbrukningen som åtgår belastar fastighetsägaren, antingen uppmätt eller en schablonsumma.
Samverkan med styrelsen ska ske innan åtgärderna ovan genomförs.

BILKÖRNING I OMRÅDET
All obehörig trafik i området är förbjuden. Inkörning får endast ske vid tillfällig i- och urlastning,
t. ex. vid skrymmande/tunga föremål, och att lastning pågår måste tydligt framgå. Lämning och hämtning av boende i området bör i möjligaste mån ske längs garagelängorna/ute vid parkeringen. Angivna regler är till för att minska biltrafiken i området och för oss boendes säkerhet och trivsel. En låg hastighet inne i området är också en nödvändighet. Tänk på både vuxna och barns säkerhet samt att utrycknings- och renhållningsfordon samt postbilen kommer fram.
Det finns många ställen där barn kommer cyklande och där sikten är delvis eller helt skymd för bilister. Särskilt gäller det när man kör mellan garagelängorna och korsar de mindre vägarna där barnen ofta kommer i full fart antingen de springer, cyklar, åker skateboard eller motsv. Försiktighet gäller också när man kommer från området och ska ut på Tallholmsvägen, då korsar man både gång- och cykelbana där både barn och vuxna passerar och sikten är obefintlig. 

SOPOR
Vi tillämpar källsortering av förpackningar i området. Rum för återvinning finns i första garagelängan, till höger, vid infarten till området. ENDAST förpackningar får slängas i återvinningsrummet. Observera att förpackningar som slängs ska vara ”ihop trampade”. Större emballage som t.ex. från inköp av möbler eller grovsopor som t.ex. vitvaror, garderober eller möbler motsvarande får ni transportera vidare till någon av återvinningsanläggningarna som finns i kommunen. Matavfall ska sorteras i ”gröna påsar”. Dessa finns att tillgå i fastighetsförrådet. Det är viktigt att både gröna och övriga påsar knyts med dubbelknut eftersom det annars blir problem i Tekniska verkens sorteringsanläggning. Det finns ett separat återvinningsrum för elektronik, efter första garagelängan till vänster. Rum för hushållssopor finns vid elektronikrummet samt efter tredje garagelängan, till vänster.

SKÖTSEL AV GEMENSAMMA YTOR
Gemensamma ytor i samfälligheten underhålls av de boende. Dels för att hålla kostnaderna nere men även för att få en chans att träffa/lära känna varandra. Detta innebär att du som bor här ska delta i två städdagar per år, en på våren och en på hösten. Vi klipper häckar, räfsar löv, vänder sand i sandlådorna, sopar gårdar, vid behov åtgärdar brister på vårt fastighetsbestånd. Under dagen tar vi en paus med korvgrillning och social samvaro. Samfälligheten är indelat i olika städområden och en förteckning över dessa, vilka hus som ingår samt uppgifter (gräsklippning, ogräsrensning i rabatter, snöskottning och övrigt som gör att de gemensamma ytorna underhålls) sitter anslaget i fastighetsförrådet. På varje område finns en utsedd ansvarig som fördelar uppgifterna över året, alla årstider kräver underhåll. Om du inte, av någon anledning, kan medverka vid städdagarna eller övrigt underhåll kan du mot ersättning ”köpa” dig fri.
Tjänsten snöröjning, sandning samt sandupptagning av våra vägar, cykel och gångbanor köps av externt företag. Redskap för skötsel av de gemensamma ytorna finns i fastighetsförråden (husnyckeln passar). Du får låna redskapen för att sköta den egna tomten, glöm bara inte att rengöra samt hänga upp dem efter dig. Undantag till lån är dock samtliga motorgräsklippare.
Vid lån av övriga motordrivna redskap krävs givetvis att du har kunskap och färdighet att använda dessa. Det är på ditt eget ansvar du lånar dem. Vid föreningens kompost, som är belägen söder om Thv 75, får endast kompost, gräs och kvistar slängas. Kvistar som är tjockare än ett finger slängs genom egen försorg på återvinningsanläggningarna.

VÄRME OCH VENTILATIONSSYSTEM
Till våra ventilationssystem behövs två st. filter som bör bytas två gånger per år. Dessa inköps och placeras i vårt fastighetsförråd i samband med våra städdagar.
Vid fel och driftsstörningar på golvvärmen och ventilationssystemet i våra radhus kan ni ringa till nedanstående företag:
Edekyl & Värme (legalett golvvärme, värmebatteri i tvättstuga, ventilationssystem på vinden), Telefon: 013-31 05 80
Ventilationsteknik AB (värmebatteri i tvättstuga och ventilationssystemet på vinden),
Telefon: 073-65 60 809

TV, BREDBAND OCH TELEFONI
2010 installerade Telia fiberoptisk kabel till våra fastigheter och Neonlampan har idag ett gruppabonnemang hos Telia. I detta ingår Tv, bredband och telefoni. Avgiften för detta ingår i samfällighetsavgiften. Vid problem eller driftsstörning ska den boende själv kontakta Telia Fibersupport på telefon: 020-24 02 50 eller Telia Fiberkundtjänst på telefon: 020-755 766. Får ni driftsavbrott som varar längre än 5 dagar har ni rätt till kompensation från Telia. Om detta inträffat ska den boende själv kontakta Telia Fiberkundtjänst och prata med supporten och begära kompensation. Detta avser alla avbrott på våra tjänster. Vid avbrott på fiberkabeln in till fastigheten är det Telias önskemål att någon i styrelsen beställer reparationen.
Styrelsen kommer endast att kontakta Telia när det är generella problem som drabbar alla boende i föreningen eller om det uppstår avbrott på fiberkabeln som går in i fastigheten. Varje fastighet har fått 2 st. digitalboxar att använda till Telia Digital-Tv. Vid försäljning av fastigheten övergår digitalboxar och annan fast utrustning till nya ägaren eftersom det är föreningens egendom som den boende förfogar över. 

OM NÅGOT GÅR SÖNDER
Samtliga boende i föreningen har ansvar att antingen åtgärda felet själv/med hjälp av grannar eller om kunskap och färdighet inte finns göra felanmälan på gemensam egendom såsom soprum och garage. Felanmälan görs till styrelsen via mail: styrelsen@neonlampan.se

FÖRSÄKRING
Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring som täcker skador som uppkommer på gemensamma
byggnader, markanläggningar mm vid t.ex. brand eller vattenskada. Det finns även en kollektiv olycksfallsförsäkring i Trygg Hansa som skyddar medlemmar i föreningen vid t.ex. olyckshändelser på gemensamma städdagar och aktiviteter inom samfällighetsföreningen.
UTBYGGNAD/TILLBYGGNAD 
Utbyggnad/tillbyggnad som förändrar den invändiga kvadratmeter ytan ska anmälas till styrelsen. 
Detta med anledning av att delar av samfällighetsavgiften grundar sig på fastighetens invändiga kvadratmeter yta och dess uppvärmning. Andelstalet på fastigheten kan då komma att förändras, vilket Lantmäterimyndigheten ska godkänna, och kostnaden för deras arbete belastar fastighetsägaren.  

DETALJPLAN
Här följer ett utdrag ur detaljplanen för att förtydliga vilka regler som gäller vid förändringar på husen:
– Vindarna får inredas och mindre takkupor får monteras på bostadshusen.
– Största taklutningen för bostadshusen får vara 27 grader. 
– Taket ska ha röda takpannor. (Detta gäller även takkuporna då de ingår i taket.)
– Bygglov krävs för att ändra färgsättningen på bostadshus och garage.
– Varje radhuslänga och varje garagelänga skall ha enhetlig färgsättning.
– Bygglov krävs för montering av kakelugn eller värmekamin.
– På varje fastighet får, på trädgårdssidan utanför köket, uppföras ett uterum med en area av högst 16 kvm. Uterummet får vara högst 3,0 meter högt och sträcka sig högst 4,0 meter från bostadshusets fasadliv. Bygganmälan krävs.

ÖVRIGT
Förutom detta informationsblad har styrelsen även behov av att informera om saker som styrelsen beslutat eller vill ha in synpunkter för att kunna fatta beslut. Denna information kommer via mejllistan Neonlampans samfällighet ut till berörda, förutom ett fåtal som inte har dator (får information i brevlådan). Ansvaret för att få tillgång till information åligger respektive hushåll genom att meddela aktuell e-postadress till styrelsen. Vi föredrar att du lämnar din privata
e-postadress till styrelsen. Vi övergår mer och mer till att digitalisera oss (ingen information i brevlådorna) vilket innebär att fastighetsägarna har en skyldighet att läsa dessa mail.
Har du frågor, synpunkter på den här informationen eller idéer och tips på annat som bör ingå är du välkommen att kontakta representanter i styrelsen.

 
/ STYRELSEN

 

 

 
/ STYRELSENTillbaka till startsidan