2008-02-04
Stadgar

 

Sammanträdesdatum
2005-04-07
Sammanträdesledare
Sven Danielsson

Ärende Stadgar för Neonlampans Samfällighetsförening.
Enligt lagen (1976:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dess stadgar

§ 1
Firma
Föreningens firma är Neonlampans Samfällighetsförening.

§ 2
Samfälligheter
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning, bildad genom 2005-04-07,
nr 2004-0208

§ 3
Grunderna för förvaltning
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet
bestäms om dess ändamål.

§ 4
Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd
Egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.

§ 5
Styrelse Säte
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Linköpings Kommun.
Sammansättning Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6
Styrelse väljs till ordinarie föreningsstämma.
Styrelse Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.
Val Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt
Konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7
Styrelse Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträdena skall ske minst 7 dagar
före sammanträdet.
Kallelse till Kallelse skall innehålla uppgift om
förekommande ärenden.
Sammanträde Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och Förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall Genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla Suppleant i ledamots ställe.
Föredragningslista Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8
Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller mening om vilken de flest röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.
I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande.
Utan att ha angivits i kallelse får ärenden avgöras om minst två
Tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras
Utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet ärendet äger anföra reservation mot beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärendet äger anföra reservation
Mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som
Upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning
Av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid
Förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9
Förvaltning Styrelse
Styrelsen skall:
 
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på flera         verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna,
föra särskild redovisning för varje sådan gren.
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse 1 revisor
och 1 revisorsuppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före
ordinarie föreningsstämma.

§ 11
Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 jan - 31 dec.

§ 12
Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 25 000 kronor.

§ 13
Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt resultat- och balansräkning och budget finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14
Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftlig kallelse minst 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag på befintliga anslagstavlor.

§ 15
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16
Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande för stämman
2 Val av sekreterare för stämman
3 Val av två justeringsmän
4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Fastställande av dagordning
6 Fråga om årsmötet blivit vederbörligen utlyst
7 Styrelsens och revisorernas berättelser
8 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
9 Ansvarsfrihet för styrelsen
10 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
12 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
13 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
14 Val av revisorer och suppleanter
15 Val av valberedning
16 Övriga frågor
17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 10 och 17.

§ 17
Disposition av avkastning.
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott
skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18
Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19
Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar
Gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje
Medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall
Varje medlems röstetal framräknas på följande sätt:

Först reduceras medlemmens röstetal inom varje
verksamhetsgren i förhållande till verksamhets andel i den
Gemensamma verksamhet omröstningen avser.
Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje
Medlem. Verksamhetsgrenarna andelar i verksamhet som är
Gemensam för samfälligheten utgör ½ för sektion 1 och ½ för sektion 2.

§ 19
Protokolls justering
Tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.


 

Tillbaka till startsidan